Certyfikaty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

 1. Certyfikat II stopnia "Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie" na lata 01.01.2017 -31.12.2020.
 2. Certyfikat "Bezpieczne przedszkole".
 3. Certyfikat Akademii Przedszkolaka z zakresu kształtowania postaw proekologicznych.
 4. Certyfikat Akademii Przedszkolaka z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych.
 5. Certyfikat z uczestnictwa w projekcie - "Poprawa jakości odżywiania dzieci i promocja aktywności fizycznej".
 6. Certyfikat "Szkoła czystych rąk".
 7. Certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury".
 8. Certyfikat: "Szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych".
 9. Certyfikat "Edukacja promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy istnej skierowana do małych dzieci ich rodziców,opiekunów i wychowawców".
 10. Certyfikat "SOWY 2018" Organizator Pałac Młodzieży w Katowicach oraz WEiS Urzędu Miasta Katowice.Herb Katowic Herb Katowic

BIPKONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 51
W KATOWICACH 2015-2018


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka, potrzebę ruchu i swobodnej zabawy.

Przedszkole promuje zdrowy i aktywny tryb życia , zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:

"Bawię się i uczę zdrowo, bezpiecznie żyć w rodzinie, w przedszkolu."

ZADANIA GŁÓWNE

ROK SZKOLNY 2015/2016

I Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę.

Cel roczny:
Kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego obcowania człowieka z przyrodą. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców w zakresie ochrony narządu wzroku. Uwrażliwianie dzieci na konieczność dbania o zmysł wzroku. Wyposażenie dzieci i rodziców w umiejętności poprawiające komfort widzenia.

II Przedszkolak przyszłym czytelnikiem.

Cel roczne:
Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć.


ROK SZKOLNY 2016/2017

I Smacznie, zdrowo, kolorowo.

Cel roczny:
Zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym odżywianiem.

II Czy to mały, czy to duży przyrodzie zawsze służy.

Cel roczny:
Rozwijanie umiejętności świadomego chronienia najbliższego środowiska przyrodniczego.


ROK SZKOLNY 2017/2018

I Na sportowo rosnę zdrowo.

Cel roczny:
Stymulowanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dzieci różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno-rekreacyjnym oraz sportowym.

II Dziecięca ekspresja werbalna.

Cel roczny:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.WIZJA PRZEDSZKOLA

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, rytmiki oraz specjalistów: psychologa, logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. W celu diagnozowania mocnych i słabych stron placówki, wytyczania obszarów rozwoju, przestrzegania i realizowania wytycznych - polityki państwa powołano zespoły zadaniowe ds.: ewaluacji, promocji, statutu i procedur.
Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania, wsparcia.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Pobudzamy, rozwijamy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.
Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.
Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.


KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
   - metoda samodzielnych doświadczeń,
   - metoda kierowania własną działalnością dziecka,
   - metoda zadań stawianych dziecku,
   - metoda ćwiczeń utrwalających.
 2. Metody oglądowe:
   - obserwacja i pokaz,
   - osobisty przykład nauczyciela,
   - udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 3. Metody słowne:
   - rozmowy,
   - opowiadania,
   - zagadki,
   - objaśnienia i instrukcje,
   - sposoby społecznego porozumiewania się,
   - metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowoczesne elementy metod:

- Pedagogiki zabawy
- ruchu rozwijającego W.Sherborne
- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywizujących,
- aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss,
- wprowadzania w świat pisma I. Majchrzak.


WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe, spotkania w grupach, zebrania organizacyjne, konsultacje, prelekcje. Rodzice mogą obserwować dzieci w działaniui włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, roczny plan pracy, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem m.in. poprzez cotygodniowe konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji poprzez m.in. rozmowy indywidualne , gazetki grupowe, skrzynka uwag i spostrzeżeń, ogłoszenia bieżące zamieszczane na tablicy informacyjnej, strona internetowa. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne i zdrowie takie jak akcja "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy las" , "Szklanka mleka w przedszkolu", "Zbieraj makulaturę - ratuj konie," udział w projekcie "Zdrowy przedszkolak", "Mamo, Tato, wolę wodę!". Udział w ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom."


TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Pasowanie na przedszkolaka,
 2. Akcja "Sprzątanie świata",
 3. Święto Drzewa,
 4. Światowy dzień zdrowia.
 5. Spotkanie z górnikiem,
 6. Mikołajki,
 7. Spotkanie przy choince,
 8. Jasełka,
 9. Bal karnawałowy,
 10. Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 11. Konkurs recytatorski "Zdrowo i wesoło", "Żyj zdrowo",
 12. Wielkanocny Wernisaż,
 13. Wiosenny bal,
 14. Konkurs "Bezpieczne wakacje nad wodą",
 15. Święto Mamy i Taty,
 16. Dzień Dziecka - Dzień Sportu,
 17. Wycieczka całodniowa do interesujących miejsc w regionie.
 18. Zielone przedszkole,
 19. Powitanie lata - piknik rodzinny.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę "Przedszkolaczek" i stronę internetową.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę na temat edukacji prozdrowotnej,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)
NA LATA 2015/2018:

I. Kształtowanie pożądanych postaw społeczno-moralnych
dzieci przedszkolnych poprzez budowanie pozytywnych relacji
z rodziną i rówieśnikami.

 1. Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,
 2. Kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych poprzez udział w różnych akcjach społecznych i charytatywnych.

II. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych dzieci, poprzez zdrowy styl
życia, aktywność ruchową, dbałość o własne zdrowie.

 1. Realizacja innowacji pedagogicznej "Akademia zdrowych oczu"
 2. Kontytuacja ogólnopolskiego programu zdrowotnego "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"
 3. Przystąpienie do programu "Zdrowo jemy , zdrowo rośniemy".
 4. Uzyskanie II stopnia certyfikatu Śląskiej Sieci Placówek Promujących Zdrowie,

III. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzanie
nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu:

 1. Realizacja innowacji pedagogicznej "Akademia zdrowych oczu".
 2. "Zdrowym i wesołym być" - program autorski

IV. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami:

 1. Organizacja występów dla zaproszonych przedstawicieli środowiska lokalnego oraz Rodziców.
 2. Włączanie rodziców w aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola.

V. Kształtowanie postaw ekologicznych - poznawanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej:

 1. Współpraca z Nadleśnictwem-udział w akcji Święto Drzewa.
 2. Udział w akcjach "Sprzątanie świata", "Dzień ziemi",
 3. "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy" - program ekologiczny
 4. Akcja przedszkolna " Sadzimy kwiaty w ogrodzie przedszkolnym" - inspirowanie dzieci do troski o środowisko naturalne.
 5. "Zbieraj makulaturę - ratuj konie." - akcja ogólnopolska
 6. Akcja przedszkolna "Zwierzętom pomagamy - miski napełniamy".

VI. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo:

 1. Kontynuacja współpracy ze Strażą Miejską w ramach programu "Z bajką bezpieczniej"
 2. Udział w Miejskim Programie Profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci pt. ,,Bezpieczne dziecko - Przyjaciel Sznupka";

VII. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych:

 1. Kontynuacja ogólnopolskiej akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
 2. Zajęcia czytelnicze w bibliotece.
 3. Udział rodziców w cyklicznych spotkaniach z dziećmi na terenie przedszkola z cyklu "Poczytaj mi Mamo".

Podstawą do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem:
- obserwacji,
- analizy dokumentów,
- wywiadów,
- ankiet

Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono:
- potrzeby dzieci oraz ich rodziców,
- potrzeby oraz możliwości środowiska lokalnego,
- potrzeby i możliwości przedszkola,
- kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli,
- bazę,
- statut przedszkola.

Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna i opiniuje Rada Rodziców.
Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny plan pracy przedszkola.
Koncepcja została opracowana na lata 2015-2018


Koncepcja pracy przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2015/16 z dnia 31.08.2015 r.

Koncepcja pracy przyjęta uchwałą Rady Rodziców nr 6/2015/16 z dnia 21.09.2015 r.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA


 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać liczby godzin określonych w umowie.
 4. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice lub osoby upoważnione, zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
 5. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni za zgodą rodziców.
 6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowe dzieci.
 7. W przedszkolu nie podaje się leków.
 8. Każdą nieobecność dziecka rodzice powinni zgłosić w przedszkolu.
 9. Rodzice są zobowiązani przedłożyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka trwającej co najmniej 5 dni.
 10. W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są natychmiast zawiadomić dyrektora przedszkola.
 11. Odpłatność rodzice powinni uiszczać regularnie w ustalonym terminie, do 10-go dnia danego miesiąca zgodnie z zawarta umową.
Informacje o przedszkolu


Przedszkole

Miejskie Przedszkole Nr 51 w Katowicach jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Miasto Katowice i nadzorowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

Przedszkole działa w oparciu o Statut opracowany przez Radę Pedagogiczną.

Placówka powstała w latach 50-tych, na początku jako przedszkole dwuoddziałowe następnie w latach 80-tych jako przedszkole trzyoddziałowe. W okresie modernizacji i rozbudowy od początku została przewidziana na przedszkole.


Przedszkole

Obecnie na powierzchni 1035,5 m2 do dyspozycji dzieci są cztery sale zajęć oraz sala rytmiczna.

Po modernizacji i rozbudowie w roku 2002 w przedszkolu jest kolorowo, przytulnie i nowocześnie.

Każda grupa posiada odrębną kolorystykę sali, wyposażoną w meble dla dzieci zharmonizowane z resztą wyposażenia, regulowane stoliki i krzesełka spełniają aktualne normy i wymogi sanepidu, odrębną łazienkę wyposażoną w armaturę dostosowaną do potrzeb dzieci.Sala 3-latków

Sala 3-latków

Sala 4-latków

Sala 4-latków

Sala 5-latków

Sala 5-latków

Sala 6-latków

Sala 6-latków

Sala 6-latków

Łazieńka

Sala 6-latków

Łazieńka


W każdej z sali, w oknach znajdują się kolorowe rolety chroniące dzieci przed nadmiernym nasłonecznieniem. Posiadamy duży, piękny ogród i plac zabaw znajdujący za budynkiem przedszkola, w miejscu oddalonym od ulicy, wyposażony w bezpieczny sprzęt. Urządzenia posiadają certyfikat i poddawane są rocznym przeglądom zleconym firmie która wyposażyła plac zabaw.

Przedszkole

Praca w przedszkolu planowana jest zgodnie z arkuszem organizacyjnym, zatwierdzanym co roku przez organ prowadzący - Miasto Katowice.

Nadzór pedagogiczny pełni Śląski Kurator Oświaty.

Placówka, zgodnie z potrzebami rodziców, czynna jest w godzinach od 6.00 do 17.00. Przedszkole w okresie wakacyjnym pełni dyżur letni.

Prowadzimy zajęcia w czterech grupach wiekowych:

 • Maluchy - 3-latki
 • Młodszaki - 4-latki
 • Średniaki - 5-latki
 • Starszaki - 6-latki

Do każdej grupy wiekowej uczęszcza 25 dzieci.

Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli, łącznie z dyrektorem, w pełnym wymiarze godzin. Czterech nauczycieli - specjalistów w niepełnym wymiarze czasu pracy: logopeda na 0,25 etatu, rehabilitant - 0,33, psycholog - 0,20 etatu oraz katechetka - 0,09 etatu, 0,06 etatu nauczyciel języka angielskiego, 0,06 etatu nauczyciel zajęć rytmicznych. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Czworo nauczycieli ma ukończone studia wyższe magisterskie, pozostali studia wyższe licencjackie. Wszyscy nauczyciele biorą aktywny udział w kursach doskonalących i warsztatach metodycznych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyja rozwojowi intelektualnemu, moralnemu, społecznemu, kulturalnemu oraz zdrowotnemu wychowanków.

W celu zapewnienia właściwej organizacji pracy w przedszkolu jest zatrudnionych 9 osób obsługi i administracji : starszy referent, pomoc nauczyciela, kucharka, dwie pomoce kuchenne, cztery woźne oddziałowe na pełny etat, dwie osoby w niepełnym wymiarze konserwator- 0,5 etatu, robotnik polowy - 0,5 etatu.

Za zgodą rodziców prowadzone są zajęcia z religii.

W przedszkolu ustalone są ramowe rozkłady dnia dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci poszczególnych grup wiekowych. Zgodnie z realizacją programu adaptacyjnego dzieci młodsze maja zapewniony poobiedni odpoczynek począwszy od miesiąca listopada do kwietnia. W pozostałym, sprzyjającym okresie pogodowym dzieci korzystają z zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy wychowankowie korzystają z wyżywienia, według wyboru rodziców z dowolnej ilości posiłków (zgodnie z podpisaną umową z przedszkolem). Posiłki przygotowane w nowoczesnej kuchni są zgodnie z zasadami dietetyki. Na placówce jest wydzielony pion kuchenny w którym jest przygotowywanych średnio 100 posiłków. Dbamy o wysoki poziom przygotowywanych posiłków szczególnie jeśli chodzi o jakość produktów i zdrowe odżywianie.

Rozkład posiłków:

 • Śniadanie - 9:00
 • uzupełniane około godziny 10:00 o owoce, soki
 • Obiad - 12:00
 • Podwieczorek - 14:30

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy tygodniowy jadłospis w zakładce "Jadłospis".

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. a w szczególności wspomaga i ukierunkowanie indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole oraz sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują elementy następujących metod: Pedagogiki zabawy, R.Labana, W. Sherborne, K.Orffa, B.Strauss, P.Denisona, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Przedszkole znajduje się w gronie placówek, które promują zdrowie i edukacje prozdrowotną w codziennym życiu. W roku szkolnym 2009/2010 przedszkole uzyskało Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół /Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Zapraszamy członków rodzin naszych dzieci do udziału w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, warsztatach, prelekcjach, zebraniach szkoleniowych. Zachęcamy rodziców do współredagowania przedszkolnej gazetki "Przedszkolaczek", w której prezentujemy zabawy i ćwiczenia dla dzieci oraz artykuły dla rodziców pisane przez nauczycieli przedszkola, wykaz ciekawych pozycji książkowych, porady oraz kalendarz uroczystości.

Przedszkole organizuje wyjazdy do kina, teatru, sali zabaw, całodzienne wycieczki autokarowe do atrakcyjnych miejsc. Na terenie przedszkola odbywają się koncerty muzyki poważnej, teatrzyki, wernisaże oraz pikniki rodzinne na powitanie lata.

Przedszkole

Jesteśmy organizatorem konkursów o charakterze miejskim dla dzieci z katowickich przedszkoli w czasie których dzieci mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdobytych w ciągu całego roku.

- "Zdrowo i wesoło" -IV edycja- celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci przedszkolnych zasad zdrowego stylu życia.

- "Bezpieczne wakacje nad wodą" -XIV edycja- celem konkursu jest propagowanie aktywności ruchowej, znajomości podstawowych technik pływackich, udzielania pierwszej pomocy tonącym, sposobu spędzania czasu wolnego nad wodą.

Przedszkole co roku organizuje tygodniowe wyjazdy dzieci na "Zielone Przedszkole" w okresie wiosny do miejscowości uzdrowiskowych-Rabka, Poronin, Małe Ciche, Białka Tatrzańska. Oferta skierowana jest dla dzieci 5-6 letnich, koszty wyjazdu pokrywają rodzice. Podczas wyjazdu dzieci realizują m.in. program autorski "Zabawy na zielonym przedszkolu"

Miejskie Przedszkole nr 51 bierze udział w programach i akcjach ogólnopolskich, m.in. "Szklanka mleka", "Święto drzewa" -sadzenie drzew, "Zbieraj makulaturę - ratuj konie", "Cała Polska czyta dzieciom". Jesteśmy placówką otwartą na ciekawe propozycje, projekty i programy które mają bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

Współpracujemy także z innymi przedszkolami i instytucjami przyjaznymi dzieciom biorąc aktywny udział w organizowanych konkursach , przeglądach , spartakiadach i rajdach.


Sześciolatek w szkole: http://men.gov.pl/
Sześciolatek w szkole - strona dla rodziców: http://ore.edu.pl/