Herb Katowic Herb Katowic

BIPKONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 51
W KATOWICACH 2018-2021

Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka, potrzebę ruchu i swobodnej zabawy.

Przedszkole promuje zdrowy i aktywny tryb życia , zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:
"Bawię się i uczę zdrowo, bezpiecznie żyć w rodzinie, w przedszkolu."

Wizja

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 • Dzieci mają wsparcie w nauczycielkach, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie ,są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów,  zachęcając do ich pełnej realizacji , dbając o ich pełny rozwój. Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą  wiedzą. Pogodna atmosfera i życzliwe nauczycielki umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć oraz przedstawiają ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 • Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 • Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci i zachęca do zabawy.

 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno -wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola.

ZADANIA GŁÓWNE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Organizacja warunków do zainteresowania książką i rozwijania kompetencji językowych i czytelniczych dzieci w różnorodnych formach działalności oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.
  Cel:
  • Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec czytelnictwa
  • Rozwijanie wyobraźni poprzez zapoznawanie z literaturą dziecięcą

 2. Realizacja kompetencji informatycznych, których celem jest zdobywanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki.
  Cel:
  • Zapoznanie z zasadami prawidłowego, bezpiecznego używania urządzeń,
  • rozumienie przez dzieci zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z komputera,
  • Praca z programem "Przedszkolak na start",

 3. Poznajemy pasje i zawody naszych rodziców.
  Cel:
  • Kształtowanie od najmłodszych lat ścieżki zawodowej.

ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. I Ty możesz zostać ratownikiem-sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka.
  Cele:
  • Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno-rekreacyjnym oraz sportowym.
  • Kształtowanie zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie.
  • Zaznajomienie przedszkolaków z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w wodzie, w kontakcie ze sprzętem pływającym, z dmuchanymi zabawkami służącymi do zabawy w wodzie, itp.
  • Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w sytuacjach nietypowych, takich jak zagubienie się na plaży, basenie, dużych zbiorowiskach ludzkich, np. podczas imprez masowych na wodach otwartych.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi przed, w czasie i po kąpieli;
  • Rozpowszechnianie wiedzy o ratownictwie wodnym oraz o pływaniu.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających oraz uprawiających sporty i rekreację na obszarach wodnych.
 2. Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.
  Cele:
  • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.
  • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej.
  • Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo).
  • Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.
  • Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.
  • Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.
  • Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.

ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Język angielski na wesoło- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
  Cele:
  • Rozwijanie inteligencji językowej
  • Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających swobodnemu używaniu języka obcego.
  • Usprawnienie przyswajania słówek nauczanych dwujęzycznie;.
 2. Nasze emocje dobre i złe-kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
  • Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi.
  • Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
  • Kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  • Kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych, które dziecko aktualnie pełni.
  • Uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów.
  • Pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie.
  • Kształtowanie wyrażania własnych emocji różnych formach aktywności.

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, rytmiki oraz specjalistów: psychologa, logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. W celu diagnozowania mocnych i słabych stron placówki, wytyczania obszarów rozwoju, przestrzegania i realizowania wytycznych polityki państwa powołano zespoły zadaniowe ds.: ewaluacji, promocji, statutu i procedur. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy poprzez system oceniania, nagradzania, wsparcia indywidualnego, organizowanych szkoleń, doskonalenia zawodowego.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację podstawy programowej i przyjętych programów. Nowoczesne wyposażenie , kąciki zainteresowań , pomoce dydaktyczne , tablica interaktywna i atrakcyjne zabawki zachęcają do wszechstronnego rozwoju przedszkolaków oraz swobodnej zabawy dzieci. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, prowadzeniu obserwacji przyrodniczych , zabawom badawczym a także rekreacji.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 1. Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 2. Pobudzamy, rozwijamy jego aktywność.
 3. Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 4. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 5. Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
Przedszkole rozwija kompetencje kluczowe, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.
Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowoczesne elementy metod:

 • pedagogiki zabawy,
 • ruchu rozwijającego W.Sherborne,
 • bajkoterapia,
 • gimnastyka twórcza przy muzyce,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • aktywizujących,
 • aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss,
 • wprowadzania w świat pisma I. Majchrzak.

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej  końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe, spotkania w grupach, zebrania organizacyjne, konsultacje, prelekcje. Rodzice mogą obserwować dzieci w działaniu
i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, roczny plan pracy, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem m.in. poprzez cotygodniowe konsultacje indywidualne z nauczycielami.
Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji poprzez m.in. rozmowy indywidualne , gazetki grupowe, skrzynka uwag i spostrzeżeń, ogłoszenia bieżące zamieszczane na tablicy informacyjnej, strona internetowa. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.
Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne i zdrowie takie jak akcja "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy las", "Zbieraj makulaturę - ratuj konie," udział w projekcie "Zdrowy przedszkolak", "Mamo, Tato, wolę wodę!", "Akademia zdrowego uśmiechu". Udział w ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom."

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Pasowanie na przedszkolaka,
 2. Akcja "Sprzątanie świata",
 3. Święto Drzewa,
 4. Światowy dzień zdrowia.
 5. Spotkanie z górnikiem,
 6. Mikołajki,
 7. Spotkanie przy choince,
 8. Jasełka,
 9. Bal karnawałowy,
 10. Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 11. Konkurs recytatorski "Zdrowo i wesoło", "Żyj zdrowo",
 12. Wielkanocny Wernisaż,
 13. Wiosenny bal,
 14. Konkurs "Bezpieczne wakacje nad wodą",
 15. Święto Mamy i Taty,
 16. Dzień Dziecka - Dzień Sportu,
 17. Wycieczka całodniowa do interesujących miejsc w regionie.
 18. Zielone przedszkole,
 19. Powitanie lata -piknik rodzinny.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę "Przedszkolaczek" i stronę internetową, kronikę przedszkolną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę na temat edukacji prozdrowotnej,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Podstawą do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej.

Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono:

 • potrzeby dzieci oraz ich rodziców,
 • potrzeby oraz możliwości środowiska lokalnego,
 • potrzeby i możliwości przedszkola,
 • kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli,
 • bazę,
 • statut przedszkola.

Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna i opiniuje Rada Rodziców.
Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny plan pracy przedszkola.

Koncepcja została opracowana na lata 2018 - 2021.Informacje o przedszkolu


Przedszkole

Miejskie Przedszkole Nr 51 w Katowicach jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Miasto Katowice i nadzorowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

Przedszkole działa w oparciu o Statut opracowany przez Radę Pedagogiczną.

Placówka powstała w latach 50-tych, na początku jako przedszkole dwuoddziałowe następnie w latach 80-tych jako przedszkole trzyoddziałowe. W okresie modernizacji i rozbudowy od początku została przewidziana na przedszkole.


Przedszkole

Obecnie na powierzchni 1035,5 m2 do dyspozycji dzieci są cztery sale zajęć oraz sala rytmiczna.

Po modernizacji i rozbudowie w roku 2002 w przedszkolu jest kolorowo, przytulnie i nowocześnie.

Każda grupa posiada odrębną kolorystykę sali, wyposażoną w meble dla dzieci zharmonizowane z resztą wyposażenia, regulowane stoliki i krzesełka spełniają aktualne normy i wymogi sanepidu, odrębną łazienkę wyposażoną w armaturę dostosowaną do potrzeb dzieci.Sala 3-latków

Sala 3-latków

Sala 4-latków

Sala 4-latków

Sala 5-latków

Sala 5-latków

Sala 6-latków

Sala 6-latków

Sala 6-latków

Łazieńka

Sala 6-latków

Łazieńka


W każdej z sali, w oknach znajdują się kolorowe rolety chroniące dzieci przed nadmiernym nasłonecznieniem. Posiadamy duży, piękny ogród i plac zabaw znajdujący za budynkiem przedszkola, w miejscu oddalonym od ulicy, wyposażony w bezpieczny sprzęt. Urządzenia posiadają certyfikat i poddawane są rocznym przeglądom zleconym firmie która wyposażyła plac zabaw.

Przedszkole

Praca w przedszkolu planowana jest zgodnie z arkuszem organizacyjnym, zatwierdzanym co roku przez organ prowadzący - Miasto Katowice.

Nadzór pedagogiczny pełni Śląski Kurator Oświaty.

Placówka, zgodnie z potrzebami rodziców, czynna jest w godzinach od 6.00 do 17.00. Przedszkole w okresie wakacyjnym pełni dyżur letni.

Prowadzimy zajęcia w czterech grupach wiekowych:

 • Maluchy - 3-latki
 • Młodszaki - 4-latki
 • Średniaki - 5-latki
 • Starszaki - 6-latki

Do każdej grupy wiekowej uczęszcza 25 dzieci.

Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli, łącznie z dyrektorem, w pełnym wymiarze godzin. Czterech nauczycieli - specjalistów w niepełnym wymiarze czasu pracy: logopeda na 0,25 etatu, rehabilitant - 0,33, psycholog - 0,20 etatu oraz katechetka - 0,09 etatu, 0,06 etatu nauczyciel języka angielskiego, 0,06 etatu nauczyciel zajęć rytmicznych. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Czworo nauczycieli ma ukończone studia wyższe magisterskie, pozostali studia wyższe licencjackie. Wszyscy nauczyciele biorą aktywny udział w kursach doskonalących i warsztatach metodycznych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyja rozwojowi intelektualnemu, moralnemu, społecznemu, kulturalnemu oraz zdrowotnemu wychowanków.

W celu zapewnienia właściwej organizacji pracy w przedszkolu jest zatrudnionych 9 osób obsługi i administracji : starszy referent, pomoc nauczyciela, kucharka, dwie pomoce kuchenne, cztery woźne oddziałowe na pełny etat, dwie osoby w niepełnym wymiarze konserwator- 0,5 etatu, robotnik polowy - 0,5 etatu.

Za zgodą rodziców prowadzone są zajęcia z religii.

W przedszkolu ustalone są ramowe rozkłady dnia dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci poszczególnych grup wiekowych. Zgodnie z realizacją programu adaptacyjnego dzieci młodsze maja zapewniony poobiedni odpoczynek począwszy od miesiąca listopada do kwietnia. W pozostałym, sprzyjającym okresie pogodowym dzieci korzystają z zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy wychowankowie korzystają z wyżywienia, według wyboru rodziców z dowolnej ilości posiłków (zgodnie z podpisaną umową z przedszkolem). Posiłki przygotowane w nowoczesnej kuchni są zgodnie z zasadami dietetyki. Na placówce jest wydzielony pion kuchenny w którym jest przygotowywanych średnio 100 posiłków. Dbamy o wysoki poziom przygotowywanych posiłków szczególnie jeśli chodzi o jakość produktów i zdrowe odżywianie.

Rozkład posiłków:

 • Śniadanie - 9:00
 • uzupełniane około godziny 10:00 o owoce, soki
 • Obiad - 12:00
 • Podwieczorek - 14:30

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy tygodniowy jadłospis w zakładce "Jadłospis".

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. a w szczególności wspomaga i ukierunkowanie indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole oraz sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują elementy następujących metod: Pedagogiki zabawy, R.Labana, W. Sherborne, K.Orffa, B.Strauss, P.Denisona, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Przedszkole znajduje się w gronie placówek, które promują zdrowie i edukacje prozdrowotną w codziennym życiu. W roku szkolnym 2009/2010 przedszkole uzyskało Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół /Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Zapraszamy członków rodzin naszych dzieci do udziału w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, warsztatach, prelekcjach, zebraniach szkoleniowych. Zachęcamy rodziców do współredagowania przedszkolnej gazetki "Przedszkolaczek", w której prezentujemy zabawy i ćwiczenia dla dzieci oraz artykuły dla rodziców pisane przez nauczycieli przedszkola, wykaz ciekawych pozycji książkowych, porady oraz kalendarz uroczystości.

Przedszkole organizuje wyjazdy do kina, teatru, sali zabaw, całodzienne wycieczki autokarowe do atrakcyjnych miejsc. Na terenie przedszkola odbywają się koncerty muzyki poważnej, teatrzyki, wernisaże oraz pikniki rodzinne na powitanie lata.

Przedszkole

Jesteśmy organizatorem konkursów o charakterze miejskim dla dzieci z katowickich przedszkoli w czasie których dzieci mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdobytych w ciągu całego roku.

- "Zdrowo i wesoło" -IV edycja- celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci przedszkolnych zasad zdrowego stylu życia.

- "Bezpieczne wakacje nad wodą" -XIV edycja- celem konkursu jest propagowanie aktywności ruchowej, znajomości podstawowych technik pływackich, udzielania pierwszej pomocy tonącym, sposobu spędzania czasu wolnego nad wodą.

Przedszkole co roku organizuje tygodniowe wyjazdy dzieci na "Zielone Przedszkole" w okresie wiosny do miejscowości uzdrowiskowych-Rabka, Poronin, Małe Ciche, Białka Tatrzańska. Oferta skierowana jest dla dzieci 5-6 letnich, koszty wyjazdu pokrywają rodzice. Podczas wyjazdu dzieci realizują m.in. program autorski "Zabawy na zielonym przedszkolu"

Miejskie Przedszkole nr 51 bierze udział w programach i akcjach ogólnopolskich, m.in. "Szklanka mleka", "Święto drzewa" -sadzenie drzew, "Zbieraj makulaturę - ratuj konie", "Cała Polska czyta dzieciom". Jesteśmy placówką otwartą na ciekawe propozycje, projekty i programy które mają bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

Współpracujemy także z innymi przedszkolami i instytucjami przyjaznymi dzieciom biorąc aktywny udział w organizowanych konkursach , przeglądach , spartakiadach i rajdach.


Sześciolatek w szkole: http://men.gov.pl/
Sześciolatek w szkole - strona dla rodziców: http://ore.edu.pl/